Đăng nhập |
1. Phim hướng dẫn
2. Tài liệu hướng dẫn

Mục đích sử dụng:  Xem nhanh bảng cân đối và mở ra chi tiết đầu kỳ, chi tiết phát sinh, chi tiết cuối kỳ của 1 tài khoản nào đó và truy vấn số liệu từ tổng hợp tới chi tiết chứ không in được ra máy in. Muốn in thì phải mở bảng cân đối phát sinh ở menu báo cáo.

Chương trình sẽ tự động lấy số liệu của bảng cân đối phát sinh dựa vào kỳ hiện hành.

 

 

Sau khi hiện ra đầy đủ số liệu, chọn tài khoản cần xem chi tiết rồi nhấn vào các nút chi tiết đầu kỳ, chi tiết phát sinh, chi tiết cuối kỳ trên thanh công cụ (nếu số dư bán đầu có số màu đỏ là số âm ).

    VD: Chi tiết phát sinh của TK 111.  

 

 

Giả sử ta cần sửa phiếu chi PC1502-00009 thì nhấn đúp vào phiếu đó, phần mềm sẽ mở giao diện chứng từ của phiếu chi PC1502-00009 lên ngay.