Đăng nhập |
Sử dụng thuật ngữ "Phân bổ" trong kế toán

 

Cụm từ “phân bổ” thường được hay sử dụng trong công việc hạch toán kế toán. Đôi khi lẫn lộn, dẫn đến lúng túng và không thực sự mạch lạc khi sử dụng từ này. Đặc biệt khi vận hành phần mềm kế toán  , có không ít người dùng băn khoăn và chưa hiểu rõ hết các dạng phân bổ. Sau đây là tóm lược một số dạng phân bổ thường gặp: 

  1. Phân bổ chi phí tính giá thành
  2. Phân bổ khấu hao tài sản cố định
  3. Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
  4. Phân bổ chi phí trả trước trích dần
  5. Phân bổ doanh thu nhận trước
  6. Phân bổ chi phí mua hàng

Phân bổ chi phí tính giá thành là việc phân bổ từ chi phí đã được tập hợp vào đối tượng chi phí để phân nhỏ chi phí ra cho từng đối tượng tính giá thành (thường là sản phẩm!), loại phân bổ chỉ gặp trong các doanh nghiệp có tính toán giá thành. Công việc này không làm phát sinh bút toán mà chỉ là việc tính toán xử lý chi tiết về giá thành mà thôi.

Phân bổ khấu hao tài sản cố định là việc phân bổ khấu hao theo mức khấu hao ứng với từng tài sản, từng mục đích sử dụng. Công việc này thường thực hiện vào cuối kỳ (tháng) kế toán, bút toán có dạng Nợ TK 627, 641, 642 / Có TK 214. 

Phân bổ chi phí công cụ dụng cụ là việc phân bổ các chi phí được trích dần hàng kỳ vào các tài khoản chi phí, làm phát sinh bút toán giảm giá trị công cụ dụng cụ đang dùng và tăng chi phí, bút toán có dạng Nợ TK 627, 641, 642 / Có TK 142. 

Phân bổ chi phí trả trước trích dần là việc phân bổ các chi phí trả trước được trích dần hàng kỳ vào các tài khoản chi phí, làm phát sinh bút toán giảm số dư nợ được treo cho các tài khoản chi phí trả trước và tăng chi phí, bút toán có dạng Nợ TK 627, 641, 642 / Có TK 142, 242. 

Phân bổ doanh thu nhận trước là việc phân bổ doanh thu được trích dần hàng kỳ vào các tài khoản doanh thu, làm phát sinh bút toán giảm số dư Có được treo cho các tài khoản doanh thu nhận trước (3387) và tăng chi phí, bút toán có dạng Nợ 3387 / Có 511.

Ghi chú: Dạng này thường sử dụng cho các công trình xây dựng dài ngày, phân bổ doanh thu là các khoản học phí, phí bảo trì hàng năm,…

Phân bổ chi phí mua hàng là việc phân bổ các khoản chi phí cho giá vốn nhập kho, đây là động tác xác định giá nhập kho của các khoản mua hàng có phát sinh những chi phí vận chuyển, nghiên cứu, chạy thử,….  


Nguồn : http://www.omega.net.vn