Đăng nhập |
Công văn của Tổng cục Thuế số 1980/TCT-TNCN ngày 08/06/2010 về việc triển khai thực hiện Thông tư Số 37/2010/TT-BTC

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

       Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2297/CT-TH ngày 12/4/2010 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà và của một số Cục Thuế đề nghị hướng dẫn cụ thể hơn điều kiện để tổ chức trả thu nhập được tự in chứng từ khấu trừ thuế thu nhập để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế, được hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

       Tại Điều 1 và Điều 3 Thông tư số 37/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính (nêu trên) đã hướng dẫn về điều kiện để tổ chức trả thu nhập được tự in chứng từ khấu trừ để cấp cho cá nhân bị khấu trừ thuế phải có “trang thiết bị máy tính và phần mềm bảo vệ”, và trong hồ sơ đăng ký mẫu chứng từ tự in tổ chức trả thu nhập phải có bản thuyết trình về: “giải pháp kỹ thuật in chứng từ khấu trừ từ máy tính”. Theo đó, tổ chức trả thu nhập phải có trang bị hệ thống thiết bị máy tính và phần mềm đảm bảo cho việc in và lập chứng từ khấu trừ đáp ứng các điều kiện sau:

       - Đảm bảo in được chứng từ khấu trừ theo mẫu quy định, sau khi in chứng từ khấu trừ phần mềm phải tự đổ dữ liệu vào bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC).

       - Phần mềm quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phải được kết nối với phần mềm kế toán của đơn vị để đảm bảo đối chiếu thông tin trả thu nhập với chứng từ, hạch toán trên sổ sách kế toán liên quan.

      - Phần mềm in chứng từ khấu trừ phải được bảo vệ, chỉ có những người có trách nhiệm mới có quyền truy cập vào phần mềm để sử dụng, người có quyền truy cập vào phần mềm phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật về những thông tin đã nhập và khai thác phần mềm quản lý.

       Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, hướng dẫn thực hiện./.


Tổng cục Thuế -Phạm Duy Khương