Đăng nhập |
Thông tư 153 hướng dẫn NĐ51 về hóa đơn

 

Đối tượng được tự in hóa đơn từ máy tính bao gồm: Doanh nghiệp (DN) trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; DN vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng trở lên; các đơn vị sự nghiệp công lập có mã số thuế. Còn lại, các doanh nghiệp khác muốn được tự in hóa đơn trực tiếp từ máy tính bắt buộc phải có phần mềm bán hàng tích hợp với phần mềm kế toán, đồng thời không xử bị phạt về thuế trên mức 20 triệu trong 365 ngày liên tục.

Theo quy định tại Điều 33 Thông tư này thì các Hóa đơn hiện hành được phép sử dụng đến hết 31/03/2011. Các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp ở địa bàn kinh tế xã hộo khó khăn sẽ được cơ quan thuế tiếp tục bán hóa đơn đến hết năm 2011

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế các Thông tư số: 120/2002/TT-BTC, 99/2003/TT-BTC, 16/2010/TT-BTC .

Các văn bản hướng dẫn khác về hóa đơn nếu không trái với Thông tư này vẫn còn hiệu lực thi hành

* Hiệu lực thi hành: Ngày 1 tháng 1 năm 2011


TOÀN VĂN TÀI LIỆU: LINK 1 hoặc LINK 2

Nguồn: webketoan.vn