Đăng nhập |
SaigonIT ERP

* Bộ cài demo

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Windows 7

 42.28 MB

 Liên hệ nhà cung cấp

 

* Bộ cài máy chủ

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

351.58 MB 

Liên hệ nhà cung cấp

 Không có MS .NET Framework 3.5

111.84 MB 

Liên hệ nhà cung cấp

 

* Bộ cài máy khách

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

 273.16 MB

Liên hệ nhà cung cấp

 Không có MS .NET Framework 3.5

 41.60 MB

Liên hệ nhà cung cấp

 

* Bộ cài online

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

 273.16 MB

Liên hệ nhà cung cấp

 Không có MS .NET Framework 3.5

 42.30 MB

Liên hệ nhà cung cấp