Đăng nhập |
Microsoft SQL Server 2012

* Microsoft SQL Server 2012 Management Studio Express

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

614.87 MB 

 Tải về

 64 bit

600.15 MB 

 Tải về

 

* Microsoft SQL Server 2012

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

3.12 GB

 Tải về

 64 bit

3.63 GB

 Tải về