Đăng nhập |
Microsoft SQL Server 2008


* Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express

  Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

168.26 MB 

 Tải về

 64 bit

176.47 MB 

 Tải về

 

Window Power shell cho Win XP  Tải về

* Microsoft SQL Server 2008 R2 Express (Full)


Phiên bản

Kích thước


32 bit

110.4 MB

Tải về

64 bit

122.4 MB

Tải về


* Microsoft SQL Server 2008 Express (Full)


Phiên bản

Kích thước


32 bit

89.1 MB

Tải về

64 bit

82.51 MB

Tải về