Đăng nhập |
Microsoft SQL Server 2005

* Microsoft SQL Server 2005 Management Studio Express

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

38.49 MB 

 Tải về

 64 bit

39.01 MB 

 Tải về

 

* Microsoft SQL Server 2005 Express Edition

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit & 64 bit

53.5 MB 

 Tải về

 

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

 252.67 MB

Tải về

 64 bit

 303.71 MB

Tải về

 

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2 

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

 282.43 MB

 Tải về

 64 bit

 339.41 MB

Tải về

 

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

 325.95 MB

Tải về

 64 bit

 377.35 MB

Tải về

 

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 32 bit

 323.19 MB

Tải về

 64 bit

 374.70 MB

Tải về