Đăng nhập |
Ngày 10/11/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 180/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Trong thông tư này có phần kê khai thuế điện tử, thủ tục đăng và ký cung cấp dịch vụ T-VAN

Công văn số 7097/CT-TTHT ngày 03/11/2010 V/v Thiết kế mẫu hóa đơn tự in, đặt in theo quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC.

Ngày 28/9/2010, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, dung ứng dịch vụ.