Đăng nhập |
Phần mềm hỗ trợ

1. Microsoft SQL Server

- Microsoft SQL Server 2005:

* Microsoft SQL Server 2005 Management Studio Express

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

- Microsoft SQL Server 2008:

         * Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express:

+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

        * Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1:
+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

        * Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2:

+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

        * Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3:
+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

 - Microsoft SQL Server 2012:

        * Phiên bản 32 bit: Tải về

        * Phiên bản 64 bit: Tải về
 
           * Microsoft SQL Server 2012 Management Studio Express:

+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

2. Microsoft.NET Framework

- Microsoft .NET Framework 2.0: Tải về

- Microsoft .NET Framework 3.0: Tải về

- Microsoft .NET Framework 3.5: Tải về

- Microsoft .NET Framework 4.0: Tải về

3. Teamviewer

- Teamviewer 4.0: Tải về

4. Microsoft Silverlight

- Microsoft Silverlight 5.0: Tải về

5. Skype

- Skype 6.0: Tải về

 

* Bộ cài máy chủ

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

38.49 MB 

 Tải về

 Không có MS .NET Framework 3.5

38.49 MB 

Tải về

 

* Bộ cài máy khách

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

 252.67 MB

Tải về

 Không có MS .NET Framework 3.5

 303.71 MB

Tải về

 

Thư viện đã đăng

Skype
Teamviewer