Đăng nhập |
Phần mềm hỗ trợ

1. Microsoft SQL Server

- Microsoft SQL Server 2005:

* Microsoft SQL Server 2005 Management Studio Express

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 1

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 3

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

* Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 4

+ Phiên bản 32 bit: Tải về

+ Phiên bản 64 bit: Tải về

- Microsoft SQL Server 2008:

         * Microsoft SQL Server 2008 Management Studio Express:

+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

        * Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1:
+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

        * Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2:

+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

        * Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3:
+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

 - Microsoft SQL Server 2012:

        * Phiên bản 32 bit: Tải về

        * Phiên bản 64 bit: Tải về
 
           * Microsoft SQL Server 2012 Management Studio Express:

+ Phiên bản 32bit: Tải về

+ Phiên bản 64bit: Tải về

2. Microsoft.NET Framework

- Microsoft .NET Framework 2.0: Tải về

- Microsoft .NET Framework 3.0: Tải về

- Microsoft .NET Framework 3.5: Tải về

- Microsoft .NET Framework 4.0: Tải về

3. Teamviewer

- Teamviewer 4.0: Tải về

4. Microsoft Silverlight

- Microsoft Silverlight 5.0: Tải về

5. Skype

- Skype 6.0: Tải về

 

* Bộ cài máy chủ

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

38.49 MB 

 Tải về

 Không có MS .NET Framework 3.5

38.49 MB 

Tải về

 

* Bộ cài máy khách

 

 Phiên bản

 Kích thước

 

 Có MS .NET Framework 3.5

 252.67 MB

Tải về

 Không có MS .NET Framework 3.5

 303.71 MB

Tải về